คุณกำลังมองหาอะไร?

 

การติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

ข้อมูลทั่วไป

1. นางจิตติมา  รอดสวาสดิ์  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
โทร. 0 2590 4365 E-mail : jrodsawad@gmail.com

2. นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
โทร. 0 2590 4485 E-mail : worrawan.ph@gmail.com

3. นางสาวประทุม สีดาจิตต์  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
โทร. 0 2590 4484 E-mail : pratoom.s1986@gmail.com

ข้อมูลวิชาการ

1. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
โทร. 02 590 4168 E-mail : strategy.rh01@gmail.com

2. นางสาวสุภาพร สมบัติ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
โทร. 02 590 4167 E mail : strategy.rh01@gmail.com

การส่งผลงานวิชาการ

1. นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า  สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โทร. 0 2590 4597 E-mail : oec.anamai@gmail.com

2. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล  สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โทร. 0 2590 4597 E-mail : oec.anamai@gmail.com